กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลกีรตยาจารย์

เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพ สร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาคม

ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกีรตยาจารย์ต้องเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูและนักวิชาการอย่างดี อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน อุทิศเวลาให้ราชการและสังคมอย่างเต็มความสามารถ มีผลงานเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

» แบบฟอร์มเสนอชื่อกีรตยาจารย์ «

วัตถุประสงค์

คัดเลือกกีรตยาจารย์ 4 สาขา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ได้รับการประกาศยกย่องเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ

แผนการดำเนินงาน

กำหนดการดำเนินงานจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี