กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลครูดีเด่น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างดีเยี่ยมอันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมโดยรวม และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาคมธรรมศาสตร์ต่อไป มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นไว้ในฐานะครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» แบบฟอร์มเสนอชื่อครูดีเด่น «

วัตถุประสงค์

คัดเลือกครูดีเด่น 4 สาขา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่นต้องเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้ทำหน้าที่ครูได้ดีเด่นตามระเบียบฯ

แผนการดำเนินงาน

กำหนดการดำเนินงานจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี