กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลาเพิ่มพูนความรู้

ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ.ในปัจจุบัน) เล็งเห็นว่าข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานประเภท ก ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอื่น จึงสมควรให้เวลาในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการสาย ก และเป็นการเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ จึงเปิดโอกาสให้สามารถขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆจากคนภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์ลงไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการโดยการทำวิจัย เขียนตำราหรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการผ่านคณะต้นสังกัด

» ระเบียบการลาเพิ่มพูนความรู้ «

» แบบฟอร์ม «