กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 1. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างและการเอาไปใช้จริงในห้องเรียน” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
 2. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอน
 3. การให้ทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>ประกาศรับสมัครทุน
  >>ใบสมัคร
 4. ประกาศผลทุนตำรา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
 5. ประกาศผลทุนตำราและสื่อการสอน ปีงบประมาณ 2561
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
 7. คำอธิบายรายวิชาเพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2562
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาบทเรียน
  แบบ E-Learning ประจำปี 2562

งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 1. ขอประชุมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
  >> บันทึกเชิญ
  >> ลงทะเบียน
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรายวิชาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
 4. บัญชีรายชื่อผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 5. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง เกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน โดยการบริการสังคม (Service Learning) และเกณฑ์การประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 6. แบบฟอร์ม(SL.1)ของบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
 7. แบบฟอร์ม(SL.2)แบบประเมินการทำโครงการโดยการบริการสังคม
 8. ประกาศ ปิดตารางสอน วิชา TU108 , TU109 และ PE245 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2561
 10. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 11. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 12. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109