กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KM ฝ่ายวิชาการ

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Academic Transformation In Thailand ”

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 8.30 น.-16.00 น.

ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายการเอกสาร

 1. สรุปองค์ความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Academic Transformation In Thailand ”
 2. กำหนดการ
 3. สรุป การสัมมนาทางวิชาการ 2553-2555 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก
 4. สรุป การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
 5. สรุป การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
 6. นโยบายของ มธ. ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. Academic transformation: What we learned from the National Center for Academic Transformation (USA) โดย ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. Academic Transformation: Experience from PSU โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. Engineering Curriculum Framework for the 21st Century: IMAGINEERING โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. Course Redesign โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. Engineering Education Initiative: EEi โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑิณี มณีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้