บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางพรพรรณ มีพะเนียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
02-564-4440 ต่อ 1832-3
acadamic_tui@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางณัฐสินี พันธ์พุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
02-564-4440 ต่อ 1833
natsineephanphum@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวรัชฎาวรรณ เทียนธีระโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
เลขานุการผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
02-564-4440 ต่อ 1014, 02-613-2004
rucha@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นายรณชัย รินทะไชย
พนักงานสถานที่
02-564-4440 ต่อ 1832-3
rronnach@tu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางศิวรักษ์ มีผล
พนักงานสถานที่
02-564-4440 ต่อ 1755
msiwarak@tu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางดวงตา เกิดทองเล็ก
พนักงานสถานที่
02-564-4440 ต่อ 1832-3
kdongtar@tu.ac.th

กลับด้านบน