กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน

นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการวิชากา


นางกนกวรรณ ตันตระกูล
หัวหน้างานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป


นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์


นางสาวฑิช์ฌา อยู่ยัง
ทำหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

นางสาวนันทนัช ตันติวงศ์พิศาล
หัวหน้างานหลักสูตร
สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์