กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน

นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองบริการวิชากา


นางสาวมาลินี แซ่ตั้ง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
บริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์


นางสาวฑิช์ฌา อยู่ยัง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
หลักสูตรสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

นางสาวนันทนัช ตันติวงศ์พิศาล
หัวหน้างานหลักสูตร
สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์