กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน

นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ
ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการนางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์
หัวหน้างานหลักสูตร
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


นางสาวนันทนัช ตันติวงศ์พิศาล
หัวหน้างานหลักสูตร
สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์

นางกนกวรรณ ตันตระกูล
หัวหน้างานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป


นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์