กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยเลขานุการกอง

มีหน้าที่เป็นหน่วยบริหารสำนักงานรวมให้กับทุกงานและผู้บริหารทุกคน ดังนี้

1. บริหารงานงบประมาณ

2. บริหารบุคคล

3. บริหารวัสดุครุภัณฑ์

4. งานสารบรรณ


ประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกาศ

  • มาตรการประหยัดพลังงานของกองบริการการศึกษา