กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นงานด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การติดต่อทาบทามและประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) การประสานงานกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลั่นกรองการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ที่คณะ/หน่วยงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการพิจารณาเรื่องศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กิจกรรม อบรม สัมมนา

 1. งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา กำหนดจัดอบรมเรื่อง “การเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
  » ครั้งที่ 1 : สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  » ครั้งที่ 2 :สำหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  » รายละเอียดและใบสมัคร
  สอบถามรายละเอียด/ สำรองที่นั่ง/ ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ โทร. 02-613-3082-6, โทรสาร 02-222-0155, E-mail: benja@tu.ac.th

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ดูประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง