กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นงานด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การติดต่อทาบทามและประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) การประสานงานกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลั่นกรองการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ที่คณะ/หน่วยงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการพิจารณาเรื่องศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ

เอกสาร Download

ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ดูประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง

กิจกรรม อบรม สัมมนา

  1. เอกสารประกอบการอบมรม การเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครั้งที่ 1 : สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เอกสารประกอบการอบมรม การเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครั้งที่ 2 :สำหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร