กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นงานด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การติดต่อทาบทามและประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) การประสานงานกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลั่นกรองการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ที่คณะ/หน่วยงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการพิจารณาเรื่องศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

» ดูประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง

กิจกรรม อบรม สัมมนา

 1. งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มธ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทำอย่างไร...ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
  1. ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต
  2. ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 (สำหรับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน 3 มธ. ท่าพระจันทร์
  » บันทึกนำ-กำหนดการ
  » แบบตอบรับ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งแบบตอบรับได้ที่ โทร.02-613-3083-6, โทรสาร 0-2222-0155, E-mail: waranya@tu.ac.th