กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นงานด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การติดต่อทาบทามและประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) การประสานงานกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลั่นกรองการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ที่คณะ/หน่วยงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการพิจารณาเรื่องศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ดูประกาศผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการย้อนหลัง

กิจกรรม อบรม สัมมนา

 1. งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เตรียมพร้อมอย่างไร...ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ”
  » ครั้งที่ 1 : สำหรับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์
  » ครั้งที่ 2 : สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคาร บร.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
  » บันทึกนำ-โครงการ
  » แบบตอบรับ
  สอบถามรายละเอียด/ สำรองที่นั่ง/ ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ โทร. 02-613-3082-6, โทรสาร 02-222-0155, E-mail: benja@tu.ac.th