กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารวิชาการและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจองค์กร

1. เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันให้นโยบายทางวิชาการต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน การผลติบัณฑิต มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรในทุกระดับให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล บริหารและประสานงานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป็นหน่วยงานการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามนโยบายอธิการบดี / รองอธิการบดีมอบหมาย

กองบริการการศึกษา 2554