งานวิชาศึกษาทั่วไปและยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิต

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป วิชาโท และวิชากลางที่เรียนรวมแบบพหุศาสตร์ การประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะและประสบการณ์และวิชาต่างๆ ที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ พัฒนาวิชาที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ เช่น คุณภาพผู้สอน ผลการประเมิน การปรับปรุงเนื้อหา ห้องเรียน Active Learning ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตลอดหลักสูตร และการวัดทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สนใจร่วมพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 3)
  สมัครคลิกที่นี่ https://forms.gle/4QHZydD2Ajyekuk56
 2. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชา มธ.104 วิชา มธ.050 และมธ.105 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 3. ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการแก้ไขคะแนนหรือเกรดของรายวิชาที่จัดการศึกษาโดย กองบริหารงานวิชาการ พ.ศ.2564
 4. ช่องทางการติดต่อและรูปแบบการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
 6. คำถามที่พบบ่อยและช่องทางการติดต่อวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 7. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนนเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสาร
  ด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
  ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปของโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2562
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 12. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติกรรมการคุมสอบ
 14. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

GREATS

 1. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบสมรรถนะแห่งมธ. เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนศ.ป.ตรีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
 2. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ.เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
  » ฉบับที่ 1 » ฉบับที่ 2 » ฉบับที่ 3 » ฉบับที่ 4 » ฉบับที่ 5
 3. บันทึกภายในแจ้งคณะเพื่อทราบผลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
  » ฉบับที่ 1 » ฉบับที่ 2 » ฉบับที่ 3 » ฉบับที่ 4 » ฉบับที่ 5
 4. ประกาศ มธ.หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2564
 5. อนุมัติให้ถอนไม่ติด W ภาค 2/64 เฉพาะนศ. ที่มีผลสอบ GREATS รอบ 1/65 เป็นกรณีพิเศษ
 6. การยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับผู้มีผลการสอบสมรรถนะ GREATS แล้ว
  » บันทึก » แบบฟอร์ม (ยื่นภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2564)
 7. คำถามที่พบบ่อย "GREATS ประจำปีการศึกษา2564"
 8. ติดต่อสอบถามผู้ดูแลการจัดสอบสมรรถนะ GREATS Exam
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
 10. Annoucement of Thammasat University on Waiver Criteria for General Education Program Part 1_(English version)

วิชาศึกษาทั่วไป

 1. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 3. เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา มธ.102
 4. ทำเนียบผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 5. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 6. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 7. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109
 8. คำร้องนักศึกษา