TU 101  เรื่องราวดีๆที่ผ่านมา (58 - 59)


หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้นำ      ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์         อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ ทันโลก ทันสังคม (Global Mindset) ทักษะชีวิตทางสังคม สุนทรียะในหัวใจ สุขภาพกายใจ (Soft Skills) และ       จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ มีประชาธิปไตย เสรีภาพ เป็นธรรม จิตอาสา       (Spirit of Thammasat) อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อม     ให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

Learn more


ธรรมศาสตร์ สอนอะไร ?
TU 101

Thailand , ASEAN ,and the World

ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้     กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัย  ทางสังคมศาสตร์ผ่านการอภิปรายและ   ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้   รับความสนใจเพื่อให้เกิดมุมมองต่อ    ความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลกมีจิตสำนึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

Learn more
TU102

Social Life Skills

    การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและ       จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะ     ช่วยให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิต     ในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนา     ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม

Learn more


TU103    

                                                         Life and Sustainability

  การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อม   สรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน  

Learn more


TU106

Creativity and Communication

    กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์     โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

Learn more
งานบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป   กองบริการวิชาการ   มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต