งานวิชาศึกษาทั่วไปและยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิต

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป วิชาโท และวิชากลางที่เรียนรวมแบบพหุศาสตร์ การประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดพัฒนานักศึกษา ทักษะและประสบการณ์และวิชาต่างๆ ที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ พัฒนาวิชาที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ เช่น คุณภาพผู้สอน ผลการประเมิน การปรับปรุงเนื้อหา ห้องเรียน Active Learning ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตลอดหลักสูตร และการวัดทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. เกณฑ์จัดรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคิดอ่านเขียนฯ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 2. หลักสูตรวิชาโทสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล จำนวน 5 ชุดวิชา ทั้งหมด 15 หน่วยกิต!!ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเรียน! (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มธ. และผู้ที่เตรียมจะเข้ามาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มธ.)
  » สามารถเรียนผ่าน https://hack1.hackathailand.com/
  » FB ฝ่ายวิชาการ มธ.
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สนใจร่วมพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 3)
  สมัครคลิกที่นี่ https://forms.gle/4QHZydD2Ajyekuk56
 4. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชา มธ.104 วิชา มธ.050 และมธ.105 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 5. ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการแก้ไขคะแนนหรือเกรดของรายวิชาที่จัดการศึกษาโดย กองบริหารงานวิชาการ พ.ศ.2564
 6. ช่องทางการติดต่อและรูปแบบการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
 8. คำถามที่พบบ่อยและช่องทางการติดต่อวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 9. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนนเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสาร
  ด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
  ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปของโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2562
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
 14. ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติกรรมการคุมสอบ
 16. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

GREATS

 1. กำหนดการยื่นผลสอบ Greats เพื่อยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
  » บันทึกเวียน
  » กรอกแบบฟอร์มยื่นคลิกที่นี่
 2. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบสมรรถนะแห่งมธ. เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนศ.ป.ตรีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
 3. ประกาศฝ่ายวิชาการ มธ.เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
  » ฉบับที่ 1 » ฉบับที่ 2 » ฉบับที่ 3 » ฉบับที่ 4 » ฉบับที่ 5
 4. บันทึกภายในแจ้งคณะเพื่อทราบผลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
  » ฉบับที่ 1 » ฉบับที่ 2 » ฉบับที่ 3 » ฉบับที่ 4 » ฉบับที่ 5
 5. ประกาศ มธ.หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS พ.ศ. 2564
 6. อนุมัติให้ถอนไม่ติด W ภาค 2/64 เฉพาะนศ. ที่มีผลสอบ GREATS รอบ 1/65 เป็นกรณีพิเศษ
 7. การยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สำหรับผู้มีผลการสอบสมรรถนะ GREATS แล้ว
  » บันทึก » แบบฟอร์ม (ยื่นภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2564)
 8. คำถามที่พบบ่อย "GREATS ประจำปีการศึกษา2564"
 9. ติดต่อสอบถามผู้ดูแลการจัดสอบสมรรถนะ GREATS Exam
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
 11. Annoucement of Thammasat University on Waiver Criteria for General Education Program Part 1_(English version)

วิชาศึกษาทั่วไป

 1. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) (WORD) (PDF)
 2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (WORD) (PDF)
 3. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 4. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 5. เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา มธ.102
 6. ทำเนียบผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566
 7. โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561
 8. คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป TU100-TU109
 9. Learning Outcome TU100-TU109 ปีการศึกษา 2561
   > TU100  > TU101
   > TU102  > TU103
   > TU106  > TU107
   > TU108  > TU109
 10. คำร้องนักศึกษา