ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติกรรมการคุมสอบ
  • ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปของโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2562
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทน วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558 ‏
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
  • ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549