งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย วินิจฉัยข้อร้องเรียนกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจด้านวิชาการ
  » คำสั่ง ที่ 397/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
  » คำสั่ง ที่ 396/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 941/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 1051/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 942/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบันที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ปฏิบัติการแทน
  » คำสั่ง ที่ 943/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษาปฏิบัติการแทน
 2. ประกาศมธ.เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565
 3. ประกาศมธ. เรื่องการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
 4. ประกาศ มธ.เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา(ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564<
 5. ประกาศ มธ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโทอื่นที่มีการจัดการศึกษารายวิชาในโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. 2565
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อพระภิกษุสงฆ์นักศึกษา และสามเณรนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
 9. ประกาศมธ. เรื่องการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)
 10. เลขที่ อว67.04.1/ว.1128 วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการเยียวยาด้านวิชาการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เรื่องขยายเวลาการส่งผลการศึกษาวิชาที่บันทึกอักษร I
 11. ลขที่ อว67.04.1/ว961วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งมติ ก.บ.ม เรื่องมาตรการเยียวยาด้านวิชาการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเยียวยาด้านวิชาการให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
 13. ที่ อว 0224.5/ว439 เรื่อง สป.อว.ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/373 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน http://www.bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/18122563/00373.pdf

เอกสาร Download

 1. รหัสหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 2. แจ้งเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติการเสนอ Concept Paper ของหลักสูตรใหม่
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์ม
 3. อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (ภาษาไทย) ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 4. อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 5. กรอบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2566
 6. อว 67.04/ว.2828 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. อว 0224.1/ว 1311 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 8. หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
 9. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
 10. แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการอาจารย์พิเศษ
 11. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
 12. แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
 13. กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ ภาค 2/2562 เป็นต้นไป เพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติมเฉพาะระดับปริญญาตรี)
 14. กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่
  ภาค 2/2561 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
 15. เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 16. แนวทางการเทียบวุฒิของมธ.