งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับการพัฒนาหลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย กำกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรและตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย วินิจฉัยข้อร้องเรียนกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 13 ฉบับ
  » ลิงค์เอกสาร
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (รวมทุกเรื่อง)
 3. สาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
 4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3)
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
 9. ประกาศ มธ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565
 10. ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน ความรู้ และการให้หน่วยกิตจาดกการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ.2565
 11. ประกาศมธ.เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจด้านวิชาการ
  » คำสั่ง ที่ 397/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
  » คำสั่ง ที่ 396/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 941/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 1051/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 942/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบันที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ปฏิบัติการแทน
  » คำสั่ง ที่ 943/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษาปฏิบัติการแทน
 14. ประกาศมธ. เรื่องการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565

เอกสาร Download

 1. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHEQA 3D และการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565
 2. อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (ภาษาไทย) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
 3. อักษรย่อรหัสวิชาของหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
 4. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
  » เอกสารและแบบฟอร์ม
 5. Template รายละเอียดเล่มหล้กสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (23 มกราคม 2566)
 6. หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
 7. รหัสหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 8. แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565<
 9. การเทียบเกณฑ์การวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
 10. แจ้งเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติการเสนอ Concept Paper ของหลักสูตรใหม่
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์ม
 11. กรอบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2566
 12. อว 0224.1/ว 1311 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 13. หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
 14. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
 15. แนวทางและขั้นตอนการบริหารจัดการอาจารย์พิเศษ
 16. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
 17. กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ ภาค 2/2562 เป็นต้นไป เพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติมเฉพาะระดับปริญญาตรี)
 18. กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่
  ภาค 2/2561 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
 19. เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 20. แนวทางการเทียบวุฒิของมธ.