ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ปริญญาตรี

หมายเหตุ : ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องท่านสามารถเข้าไป Download เอกสารได้ที่
ฐานข้อมูลกฏหมายของมหาวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2545
 2. ประกาศมธ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และรูปแบบประสมประสาน(Hybrid) พ.ศ.2566
 3. ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน ความรู้ และการให้หน่วยกิตจาดกการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยสศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ.2565
 4. ประกาศมธ.เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565
 5. ประกาศ มธ. เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 7. ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
 8. ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ.2562
  >>ประกาศ มธ.เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) (ฉบับ 2)
  >> ประกาศ มธ.เรื่องทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน)
  >> แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน) และ แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษานักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยฯ
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล"
 10. Thammasat University Undergraduate StudiesRegulation (No. 2), 2561 B.E.
 11. Thammasat University Undergraduate Studies Regulation, 2561 B.E.
 12. Thammasat University’s Announcementon Thammasat University’s Guidelines on Equivalency of High School Qualifications, 2562 B.E.
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2
 14. สรุปสาระสำคัญข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
  ฉบับที่ 2
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขของรายวิชา
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ.2560
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
 19. สรุปสาระสำคัญข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 22. ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549
 23. ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเทียบโอนหน่วยกิตของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541