ระเบียบ-ข้อบังคับ ตลาดวิชาธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องท่านสามารถเข้าไป Download เอกสารได้ที่
ฐานข้อมูลกฏหมายของมหาวิทยาลัย

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. 2562
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. 2562
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. 2562