ระเบียบ-ข้อบังคับ รับปริญญา

หมายเหตุ : ระเบียบ-ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องท่านสามารถเข้าไป Download เอกสารได้ที่
ฐานข้อมูลกฏหมายของมหาวิทยาลัย

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2558
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.2558