การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • แจ้งเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติการเสนอ Concept Paper ของหลักสูตรใหม่
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์ม
 • อว 67.04/ว.2828 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อว 0224.1/ว 1311 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 • แนวทางการขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
 • รหัสหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
 • กรอบแผนการดำเนินงานอนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ประจำปี... และขั้นตอนการทำงาน
 • เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 • กรอบเวลาเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง และขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
 • แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแบบรายงานเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
 • กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
 • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรฯ ต่อ สกอ.
 • แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาโท
 • Template (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 • Template (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชา
  » ฉบับเต็ม
  » ฉบับย่อ
 • Template (มคอ.4) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
  » ฉบับเต็ม
  » ฉบับย่อ
 • Template (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
  » ฉบับเต็ม
  » ฉบับย่อ
 • Template (มคอ.6) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
  » ฉบับเต็ม
  » ฉบับย่อ