การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • Template มคอ.2 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (23 มกราคม 2566)
 • หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
 • แจ้งเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติการเสนอ Concept Paper ของหลักสูตรใหม่
  » บันทึกนำ
  » แบบฟอร์ม
 • อว 67.04/ว.2828 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อว 0224.1/ว 1311 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 • เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 • แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแบบรายงานเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
 • กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
 • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรฯ ต่อ สกอ.
 • แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย