เอกสาร ข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3)
 • แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจด้านวิชาการ
  » คำสั่ง ที่ 397/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
  » คำสั่ง ที่ 396/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 941/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 1051/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี (เพิ่มเติม)
  » คำสั่ง ที่ 942/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบันที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา ปฏิบัติการแทน
  » คำสั่ง ที่ 943/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษาปฏิบัติการแทน
 • กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่
  ภาค 2/2561 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
 • เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 • แนวทางการเทียบวุฒิ ปีการศึกษา 2562
 • เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดม 1 มธ.ศูนย์รังสิต
 • แนวทางการเทียบวุฒิของมธ.
 • แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไข)(ณ วันที่ 1 กันยายน 2559)
 • เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ ให้อาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน