เอกสาร ข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ลขที่ อว67.04.1/ว961วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งมติ ก.บ.ม เรื่องมาตรการเยียวยาด้านวิชาการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเยียวยาด้านวิชาการให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
 • การเทียบเกณฑ์การวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
 • อว 67.04/ว.2828 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักการและแนวทางการเทียบโอนรายวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
 • แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
 • กำหนดส่งผลสอบไล่วิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่
  ภาค 2/2561 เป็นต้นไป เพิ่มเติม
 • เกณฑ์การปิดหลักสูตร
 • แนวทางการเทียบวุฒิ ปีการศึกษา 2562
 • รายชื่อวิชาที่คณะ/หน่วยงานที่ขอส่งผลสอบรอบพิเศษสำหรับวิชาที่วัดผลโดยการทำรายงาน โครงงาน หรือฝึกงาน (ระดับปริญญาตรี) จำนวนรวม 24 คณะ/หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
 • เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร และหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปะรชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดม 1 มธ.ศูนย์รังสิต
 • แนวทางการเทียบวุฒิของมธ.
 • การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
 • บทสรุป Admission 2561
 • แบบฟอร์มข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 • เสนอความเห็นต่อตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร ตามแนวคิด TUQA
 • แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (ฉบับแก้ไข)(ณ วันที่ 1 กันยายน 2559)
 • แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ 3)
  พ.ศ. 2558
 • บันทึกที่ ศธ.0516/ว 102 เรื่อง รายนามอาจารย์และรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning
 • บันทึกที่ ศธ.0516-ว1065 เรื่อง ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบ TQF ปีการศึกษา 2558
 • คำสั่งมธ.ที่ 1480/2558 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
 • เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556
 • คำสั่งมธ.ที่ 1480/2558 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม)
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ ให้อาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน
 • ตัวอย่างการเขียน Framework และ Concept Paper สำหรับหลักสูตรใหม่ (คณะเภสัชศาสตร์)
 • ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 • บันทึก ที่ ศธ 0506.06/ ว.519 วันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมคอ. 7 ปีการศึกษา 2557
 • บันทีก ที่ ศธ 0506(2) / ว.569 วันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 • บันทึก ที่ ศธ 0506(2) ว.1506 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 • หลักเกณฑ์และมาตรฐานการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของ มธ. และการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข
 • สรุปประเด็นคำถามจากการอบรมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
 • แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไข)
 • แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดเดิม)
 • กรอบบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์