บุคลากร

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวปริศนา โภคชูชัย
รษก.หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1825
Pokechuchai_p@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวศศิวิมล อุปนันไชย
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1825
sasiwimon_u@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวศิริวรรณ์ ชื่นบุญ
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1825
ning_siwan@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวธิติวัณย์ โกลากุล
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1822
thitiwanpoo@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวหม๊ะซูยี ตาเละ
นักวิชาการศึกษา
02 - 564 - 4440 ต่อ 1831
mahsuyee419@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวชลธิรา สุกใส
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1826
nan.kme14@gmail.com

งานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวนันทนัช ตันติวงศ์พิศาล
หัวหน้างานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่ (ชำนาญการ)
02-564-4440 ต่อ 1828
noneself_t@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวธนอร จันทร์อนุ
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1827
tana-on@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการศึกษา
02 - 564 - 4440 ต่อ 1827
pin_a@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นายกิตติพศ กลิ่นสัมผัส
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1824
kittiposksp@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวเจนจิรา โอชา
นักวิชาการศึกษา
02-564-4440 ต่อ 1826
jenjira.ocha@gmail.com

กลับด้านบน