มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี พ.ศ.2553
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556