แบบรายงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

  • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
  • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)
  • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.04)
  • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
  • แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)