เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

 • คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
 • รวมกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 13 ฉบับ
  » ลิงค์เอกสาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2559
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 • บันทีก ที่ ศธ 0506(2) / ว.569 วันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 • บันทึก ที่ ศธ 0506(2) ว.1506 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 • บันทึกที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ว ๑๒๙๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2556
 • บันทึกที่ศธ 0506(2)/ว 1039 เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทางไกล
 • ประกาศฯ มาตรฐานอุดมศึกษา
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 • แนวทางการจัดหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา
 • แนวทางการจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2549
 • หลักเกณฑ์การขอเปิดหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
 • แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
 • แบบฟอร์มคำขอจัดการศึกษาทางไกล
 • หลักเกณฑ์การเทียบโอนฯ เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนฯ
 • นโยบายและแนวปฏิบัติ - การเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
 • หนังสือเวียน - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรฯ
 • หนังสือเวียน - การเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • หนังสือเวียน - การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552