เอกสารปรับปรุงหลักสูตรป.ตรี

หมายเหตุ : ต้องการเซฟไฟล์ ให้คลิกขวาเลือก save target as หรือ save link as

  • กรอบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2566
  • การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
  • หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2555
  • โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เรื่อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
  • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)