งานนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ การประเมินการสอน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติและให้รางวัลอาจารย์ การดำเนินการเรื่องทุนศึกษาต่อของอาจารย์ ทั้งทุนในประเทศและต่างประเทศ ทุนระยะสั้นสำหรับอาจารย์เพื่อการฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติในต่างประเทศ ทุนพัฒนาตำราและสื่อการสอน ทุนพัฒนาบทเรียนแบบ e-Learning ทุนผู้ช่วยสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

  • คำอธิบายรายวิชาโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis”

  • เอกสารการเรียนการสอนและเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เริ่มสอน : AL001 Active Learning for Beginner”เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มธ.ศูนย์รังสิต
  • กระบวนการ EPA
  • หนังสือ Teaching with Style (เป็นหนังสือที่อธิบายลักษณะรูปแบบการสอน มีรายละเอียดและแบ่งกลุ่มให้ลองนำไปใช้ได้ )
  • สรุปวิธีการของ Garsha
  • เว็ปไทยไซเบอร์ยู (ดูที่ระบบสนับสนุน มีโปรแกรมสำหรับการทำ E-learning with manual etc.)