พันธกิจ

กองบริหารงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การกำกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรรูปแบบใหม่ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน การกำกับยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์